Sunday, October 20, 2013

ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555  ในงานโอทอปกลางปี ที่เมืองทองธานี เดือนสิงหาคม 2556

Friday, June 7, 2013

การวิจัย-สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป 2556

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาพร้อมทีมงานที่่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ เข้าศึกษาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการวิจัย-สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอปของผู้ประกอบการ จำนวน 7 ราย  4 อำเภอในเขตพื้นที่ดำเนินการของเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปของพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาดำเนินการ ถึงเดือนสิงหาคม รวม  120 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Ref URL1.: http://creativekanchanaburi.blogspot.com
Ref URL2.: http://kanchanaburiotop.blogspot.com
Ref URL3.: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

Saturday, September 22, 2012

การอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural  food processing products.
20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

Friday, June 1, 2012

ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หรือการบรรจุหีบห่อนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจการขนส่งและการจำหน่ายสินค้าทุก ประเภท ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิดจำเป็นต้องอาศัยการบรรจุหีบห่อแทบทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ออกใช้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่งเร้าให้ เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าว บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความสำคัญขึ้นมาเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ผลิตนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน ซึ่งถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีฐานะเป็นพระเอก (The Lead) บรรจุภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนพระรอง (The Subordinate)ที่นำมาเน้นย้ำการบริการตัวเองเป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้ใช้ประจำได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย ดังสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญสำหรับสินค้าและการตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่งสิ่งหนึ่งใด มิได้ ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑ์ได้แสดงหน้าที่และบทบาทในการตลาด คือ
1.การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน (Containment and Protection) บรรจุ
ภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเอื้ออำนวยหน้าที่ต่อการบรรจุและ การคุ้มครอง ซึ่งภาชนะจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย อันเนื่องจากการขนส่ง ป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาง่ายไม่เสื่อสลายไว ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารที่เป็นพิษ หรือบาดแผล อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นด้วย
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคทันที โดยการใช้ชื่อการค้า (Trade Name) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของผู้ผลิต แสดงชนิดและลักษณะประเภทของสินค้าเข้ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ ให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ง่าย ด้วยการใช้รูปร่าง รูปทรง ขนาด ตัวอักษร สีสัน ที่เด่นชัดและแสดงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แข่งขันอื่น ๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย
3. การอำนวยความสะดวก (Convenience) ในแง่ของการผลิตและการตลาด
นั้น บรรจุภัณฑ์ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถที่จะวางเรียงซ้อน (Stacking) กันได้ง่าย ขนาดและรูปร่างจึงต้องมีความพอเหมาะ (Fitness Size) และยังต้องง่ายต่อการนำไปวางเรียงในชั้นวางของขายตามร้านค้าหรือแสดงโชว์ (Easy to Stack and Display) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคนั้น เป็นการอำนวยความสะดวกในแง่ของการนำไปใช้สอยตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์แต่ละ ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานและการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระร่างกาย ของผู้บริโภค เช่นมีขนาดที่เหมาะกับมือสะดวกต่อการจับ ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับภาวะของการใช้งาน เป็นต้น